VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY,

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, PLATBY a EET.

 

I. Úvodní ustanovení.

Provozovatelem internetového obchodu: https://www.kotlant.cz a www.rajtky.cz

je Jan Kotlant, Jeníkovice 175, 50346 Třebechovice p. Orebem.

Kontaktním telefonem je: ve dnech po-pá v době od 9:00 - 17:00 h.  736 247 539,

nebo 777 937 757,  email: [email protected] . IČO: 49339028. Nejsem plátce DPH.
Provozovna: Adresa: 503 46, Jeníkovice 175. Identifikační číslo provozovny: 1008699284
Zahájení provozování dne: 04.02.2013 ŽL vydal Magistrát města Hradec Králové Č.j. 360201/U2013/2573/Zaj

Číslo bankovního účtu: 670100-2210403317/6210

OBCHODNÍ PODMÍNKY:
Zboží, second hand, použité oděvy a nové zboží, outlet, které provozovatel v e-shopu nabízí je dovezeno z Velké Británie, případně dalších zemí EU a je v souladu s legislativními normami a hygienickými předpisy platnými pro ČR.

 KUPNÍ SMLOUVA:
Kupní smlouva vzniká v okamžiku přijetí objednávky provozovatelem. Vyplnění údajů v objednávkovém formuláři a odeslání objednávky je závazné a je považováno za uzavření kupní smlouvy.

 OBJEDNÁVKY A REZERVACE:
Platnost objednávky je maximálně 7 dní,( pokud, nebude písemně dohodnuto jinak). V případě, že ve lhůtě 7-ti dnů nebude uhrazena částka za Vaši objednávku (při platbě předem), bude tato automaticky stornována (platí pro platbu na účet a osobní odběr). Platnost rezervace je maximálně 7 dní. V případě, že do konce lhůty rezervované zboží neobjednáte/nezaplatíte/nevyzvednete, bude automaticky uvolněno k dalšímu prodeji. Provozovatel je prodávající, nebo dodavatel. (dále jen prodávající) Kupující / spotřebitel je fyzická, nebo právnická osoba, která uskuteční objednávku prostřednictvím internetového obchodu www.kotlant.cz (dále jen kupující). Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní a záruční podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále, že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky.

II. Objednání zboží, platba.

Právní vztahy založené uzavřením smlouvy o koupi věci nabízené na internetovém obchodě www.kotlant.cz a www.rajtky.cz se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.
Objednávka je závazná po jejím odeslání ze strany kupujícího. Výsledná cena, která se zobrazí při platbě za zboží je včetně DPH.
Platby lze provézt předem na účet:  670100-2210403317/6210  ,nebo hotově.
Více zde v možnostech plateb.
Nejsem plátce DPH.
DODÁNÍ DO ZAHRANIČÍ MIMO SLOVENSKA: CENA DOPRAVY DLE AKTUÁLNÍHO CENNÍKU ČESKÉ POŠTY!

III. Odstoupení od kupní smlouvy.

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím tohoto internetového obchodu i bez udání důvodu, nejpozději však do 14 dnů ode dne faktického převzetí dodávaného zboží. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které však nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží. Toto odstoupení je dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku. V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku obchodních podmínek, je kupující povinen vrátit na vlastní náklady již dodané zboží zpět prodávajícímu, a to kompletní (včetně veškerého příslušenství, záručního listu, návodu a jiné dokumentace) v původním neporušeném obalu na adresu sídla prodávajícího. Vrácené zboží musí být nepoužité, nepoškozené a bez zjevných známek užívání. Spolu se zbožím je kupující povinen vrátit kupujícímu i originál dokladu o jeho koupi. Kupující je povinen zabalit či jinak opatřit zboží pro zpětnou přepravu takovým vhodným způsobem, aby nedošlo k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení. Nebezpečí škody na zboží, ohledně kterého kupující odstoupí od smlouvy, nese kupující až do okamžiku jeho doručení prodávajícímu. Prodávající není oprávněn převzít zboží zaslané na dobírku. Zákazník může vrátit zboží v jakémkoliv stavu, bez originálního obalu, a dokonce může zboží být i poškozené. Nicméně zákon dává obchodníkovi možnost strhnout mu poměrnou část za případné znehodnocení výrobku, a dokonce mu může naúčtovat i náklady spojené s uvedením výrobku do původního stavu. Tím se může myslet i pořízení nového originálního obalu. Zákazníkovi se tedy rozhodně vyplatí zboží otevírat citlivě a nevyhazovat po dobu 14 dnů originální obaly, pokud by si koupi rozmyslel" Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno na adresu provozovny prodávajícího. V odstoupení od smlouvy musí být uvedeno číslo objednávky, datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz včetně čísla peněžního účtu bankovního ústavu kupujícího případně adresy pro vrácení již zaplacené částky kupujícímu. V případě odstoupení od smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku obchodních podmínek má prodávající vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na doručení zboží kupujícímu) a kupující souhlasí, aby si tyto účelně vynaložené náklady prodávající započetl na část vrácené kupní ceny kupujícímu. Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo předáno či doručeno jiné zboží, než si objednal, nejpozději však do 3 dnů od jeho faktického převzetí. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy v souladu s předchozími odstavci tohoto článku obchodních podmínek, je prodávající povinen vrátit mu již zaplacenou částku za toto zboží (vyjma poštovného, resp. dopravného) bez zbytečného odkladu po doručení zboží a jeho kontrole, nejpozději však do 5 pracovních dnů po doručení zboží prodávajícímu. Tato finanční částka bude vrácena kupujícímu bankovním převodem nebo poštovní poukázkou v závislosti na jeho požadavku vyjádřeném v odstoupení od smlouvy. Bude-li vracené zboží doručeno prodávajícímu osobně kupujícím nebo jeho zástupcem, je prodávající povinen vrátit kupujícímu příslušnou částku v hotovosti oproti zpětnému převzetí zboží. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že si kupující objednané zboží nepřevezme do 7 dnů od oznámeného termínu zpřístupnění k předání nebo do 7 dnů od jeho případného uložení na pobočce dopravce nebo v případě, že kupující jiným způsobem nepřevezme nebo odmítne zboží převzít. Zboží k osobnímu nebo jinému odběru rezervujeme maximálně na dobu 7 dní, pokud nebude provedena platba (mimo vyjímek, kdy kupující odešle info o provedené platbě). Jinak objednávku automaticky rušíme. Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy dle předchozího odstavce, má vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na doručení zboží kupujícímu). Při odběru zboží může prodávající požadovat 100% zálohu poštovného v případě, že se jedná o nového odběratele, nebo v případě, kdy objednávka překročí celkovou částku 2.000 Kč, nebo kdy výše poštovného bude vyšší nebo nerelevantní k ceně objednaného zboží. Záloha bude zaplacena způsobem, který stanoví domluva obou stran.

IV. Stornování objednávky.

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího - prodávající zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku vyřídit a je nutné jí stornovat. Toto stornování se provede zpravidla elektronickou cestou - emailem. Pokud je možné vyřídit objednávku pouze částečně, informuje o tom prodávající do 2 dnů od objednání kupujícího elektronickou cestou a nabídne mu řešení. Prodávající, vždy čeká na potvrzení od kupujícího, jak dál postupovat. Pokud kupující nereaguje do 5 dnů, je objednávka stornována.Zrušení objednávky ze strany kupujícího po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě prodávajícího a kupujícího, a za podmínek, které si vzájemně sjednají. Kupující je povinen informovat bezodkladně prodávajícího o úmyslu stornovat objednávku a to elektronickou cestou na adresu [email protected] prodávajícímu náklady v souvislosti se stornováním objednávky, má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na odeslání zboží kupujícímu) a kupující souhlasí, že tyto účelně vynaložené náklady prodávajícímu uhradí na základě vystavené faktury, kterou prodávající zašle kupujícímu. Splatnost faktury je 7 dní od data vystavení. V případě neuhrazení poplatků ve splatnosti, má prodávající právo účtovat penále ve výši 0,1% za každý den prodlení.

V. Záruční podmínky

Zákonná záruční doba na spotřební zboží je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží v záruční době začíná běžet nová záruka.

Na použité zboží je omezená záruka. Záruční doba je uvedena u každého prodávaného produktu.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.Kupující při uplatnění záruky má:-pokud jde o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy-pokud jde o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy-pokud jde o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy-pokud jde o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy. Kupující je povinen při reklamaci v rámci zákonné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy, nejlépe za pomoci dokladu o koupi a záručním listem. V případě oprávněné reklamace má právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany kupujícího nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv)."Záruka se nevztahuje na škody způsobené: -neodborným použitím zařízením -mechanickým poškozením nebo opotřebením -živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem) Místem pro uplatnění reklamací (záručních i pozáručních) je adresa provozovny.

VÝMĚNA ZBOŽÍ:
Pokud zákazník bude požadovat výměnu zboží za jiné, budeme od Vás požadovat poplatek za náklady s tím spojené. Pokud zákazník bude požadovat vrácení zboží z důvodu špatně zvolené velikosti, bude mu vrácena částka pouze za zboží nikoli za dopravu. (platí i pro dopravu zpět od zákazníka)
Jedná se o zboží, second hand, použité oděvy a nové zboží, outlet na které se vztahuje omezená záruka a zákazník byl a musí počítat se stavem a kvalitou zboží. Prosím, řiďte se hlavně rozměry!!!

Postup reklamace:
Kupující informuje prodávajícího o reklamaci. Pro reklamaci doporučujeme zaslat email na adresu [email protected] s reklamací výrobku. V reklamaci uvede jméno, příjmení, adresu, číslo objednávky, popis závady, případně nekompletnost dodávky. Prodávající informuje kupujícího o následném postupu řešení reklamace. Buď o nutnosti zaslat výrobek zpět, nebo o dodání vadné, případně chybějící části výrobku / dodávky. V případě zaslání výrobku zpět, doporučujeme použít původní obal výrobku, protože prodávající neručí za poškození vzniklé před přijetím zboží. O vyřízení reklamace bude spotřebitel vyrozuměn telefonicky, pokud je telefonní číslo dostupné, v opačném případě elektronickou poštou. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů dle zákona č. 634/1992 Sb.

VI. Rozpor s kupní smlouvou.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou podle odstavce 2 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

VII. Ochrana osobních údajů GDPR, COKIES.

Ochrana osobních údajů / Vaše činnost v našem e-shopu:

Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů. Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR: GDPR začlo v celé EU platit jednotně od 25. května 2018. V Česku tak nahradilo současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES a související zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Práva a povinnosti v současném zákoně o ochraně osobních údajů budou nahrazena právy a povinnostmi vyplývajícími z Obecného nařízení.

Osobní údaje:
Od Vás jako od zákazníka fyzické osoby musíme při nákupu požadovat tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné ke komunikaci s Vámi nejen z naší strany, ale i ze strany doručovatele zásilek, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží.Pokud nakupujete jako firma potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČ a DIČ, chcete-li uplatňovat fakturu ve svém podnikání. Vaše údaje slouží pouze ke kladnému vyřízení Vaší objednávky a k vedení účetnictví. Dále využíváme vlastní marketingové služby, k zasílání informací o slevách, a novinkách e-mailem. V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak nám jednoduše sdělit,že si toto nepřejete a takové používání nám zakázat. Údaje o Vaší činnosti v našem e-shopu: Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji. Více informací: OTÁZKY A ODPOVĚDI UOOU K GDPR

 Prohlášení o použití cookies a možnosti zamezení použití:

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli. Při každé další návštěvě stránek pak prohlížeč tato data uložená v souboru pošle zpět serveru. Tomuto malému souboru se říká „cookie“ a je to v krátký textový soubor, obsahující specifický řetěz znaků s jedinečnými informacemi. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. Cookies využíváme k tomu, abychom zabezpečili kvalitu našich služeb a lépe porozuměli tomu, jak lidé používají naše stránky. Proto máme v cookies uloženy preference uživatelů a s jejich pomocí sledujeme uživatelské trendy a to, jak se lidé na našich stránkách chovají a jakým způsobem si je prohlížejí. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. Jaké cookies používáme? Naše internetové stránky využívají pouze cookies „první strany“, tedy cookies používané pouze našimi webovými stránkami (dále jen cookies první strany) a cookies „třetích stran“ (tedy cookies pocházejících z internetových stránek třetích stran). Cookies první strany využíváme pro ukládání uživatelských preferencí a údajů, potřebných během vaší návštěvy na internetových stránkách a to při sledování anonymních statistik, hlasování v anketách, přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC verze webu a přihlášení registrovaného uživatele. Cookies třetích stran používáme pro sledování uživatelských trendů a vzorců chování, cílení reklamy a to za pomoci třetích stran – poskytovatelů webových statistik. Cookies třetích stran použité pro sledování trendů a vzorců chování využívají pouze naše internetové stránky a poskytovatel webových statistik, nejsou sdíleny s žádnou další třetí stranou. Souhlas s ukládáním cookies: Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies.  Jak postupovat pokud nesouhlasíte s použitím cookies: Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách: Internet Explorer: windows.microsoft.com, Google Chrome: support.google.com, Mozilla Firefox: support.mozilla.org, Opera: help.opera.com, Safari: support.apple.com

Shrnutí:
Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky)a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb. Máte právo kdykoliv nám písemně, nebo emailem sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů,
které jste nám dříve poskytli. Tento e- shop má vyšší zabezpečení https:// a zakódované databáze. Váš souhlas: Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly. Podle Úřadu pro ochranu osobních údajů běžný provoz e-shopů nedává důvod jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. K provozu internetového obchodu (pro účely plnění smlouvy), není nutné obstarávat souhlas se zpracováním osobních údajů. Stránky používají pro lepší výkon cookies.  Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním.
Více informací o Cookies a ochraně soukromí zde.

 

VIII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy [email protected].
Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.
Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line  a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 20.2.2024 a jsou platné pro nákup na www.kotlant.cz a www.rajtky.cz

Reklamační řád
 


contents ©2024 kotlant.cz, rajtky.cz, bazar rajtky, bazar jezdeckého, rajtky, kalhoty, saka, vesty, obuv

Jezdecke potreby, rajtky, kalhoty, saka, kosile, vesty, mikiny, bundy, jezdecke boty, chapsy, western,

Bazar rajtky, damske rajtky, panske rajtky a kalhoty, detske rajtky, zavodni rajtky, bezpecnostni vesty, jezdecke bezpecnostni prilby, rukavice, jezdecke bundy, obleceni pro jezdce, jezdecke vesty, jezdecka trika a kosile, jezdecka saka, jezdecke obleceni, sportovni saka a kabaty, damske bundy a vesty, panske bundy a vesty, detske bundy a vesty, potreby pro kone, podsedlove decky.
Nabizime kompletni sortiment zbozi pro jezdecky sport a western. Vydejni misto e-shopu. 

Znacky: Acavallo, Back on Track, Belstar, Busse, B-Vertigo, Cavalleria Toscana, Cavallo, Covalliero, Daslo, Dublin, Ekkia, Elt, EQUESTRO, Equi Theme, Equiline, Euro-star, FairPlay, Finn tack, Fouganza, HKM, Horka, Horseware, Horze, HV Polo, Kantrie, Kask, KASKELT, Kentaur, Kerbl, Ketris, Litex, NATHE, Penelope, Pfiff, Pikeur, Premier Equine, PresTeq, QHP, Rainlegs, Red Horse, Riding World, Roeckl, Shires, Spooks, Springstar, Stars and Stripes, START, Tattini, Tesoro, UHIP, USG, ViaEQ, Waldhausen, Wrangler a dalsi.

 

facebook   messenger   e-mail   google   whatsapp   instagram   twitter